top of page

Ανοιχτή Επιστολή του Π.Σ.Λ. για τις εξελίξεις στην Ειδική ΑγωγήΑγαπητοί συνάδελφοι,

Ι. Όλοι θυμόμαστε τον Δεκέμβριο του 2016, όταν εντελώς αιφνιδιαστικά, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να απαιτήσει από τον κλάδο μας τη σύναψη συμβάσεων προκειμένου να συνεχίσει την κάλυψη δαπανών ειδικής αγωγής. Οι συμβάσεις πέραν των ασαφειών και των μονομερών δυσμενών όρων που περιείχαν, οδηγούσαν σε αφανισμό τον κλάδο μας σε συνδυασμό με την νομοθεσία περί clawback και rebate στην οποία θα υπαγόμαστε ως συμβεβλημένοι πάροχοι. Είχαμε ούτε 10 ημέρες για «διαπραγμάτευση». Η απάντησή μας ήταν σαφής, ομόφωνη και αταλάντευτη και σε απόλυτη σύμπνοια με όλους τους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής. Δεν υπογράψαμε συμβάσεις.

ΙΙ. Προ ολίγων μόλις ημερών και πάλι εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία διαβούλευση ή χωρίς καμία πρόσκληση των εμπλεκομένων φορέων σε συζήτηση, βρεθήκαμε ενώπιον «τετελεσμένων» γεγονότων και μίας αξιοθαύμαστης «αποτελεσματικότητας» του κράτους:

α) Στο άρθρο 27 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105Α/14.6.2018 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα οπτικά-γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής», θεσμοθετείται για τους μη συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους (οπτικών και ειδικής αγωγής) η έκδοση βεβαίωσης προς τον δικαιούχο, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, με μοναδικό αριθμό, η οποία προσδιορίζει το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ (τύπου voucher). Το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο κατόπιν προσκόμισης από τον τελευταίο της ιατρικής γνωμάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του παραστατικού. Οι αναφερόμενες στο άρθρο παροχές υπάγονται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 100 ν. 4172/2013 βάσει ορίου δαπανών, τον οποίο ο νομοθέτης παρέτεινε μέχρι και το 2022(βλ. άρθρο 25 ν. 4549/2018).

β) Την αμέσως επόμενη ημέρα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 2284Β’/15.6.2018) η υπουργική απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π.466333 κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης νόμου. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας καταβολής δαπανών οπτικών και ειδικής αγωγής σε μη συμβεβλημένους παρόχους. Η εν λόγω απόφαση κάνει περαιτέρω λόγο και για rebate (έκπτωση επί του τζίρου), στο οποίο μάλιστα ο νόμος δεν αναφέρεται, ενώ ορίζει ως ημέρα έναρξης ισχύος την 1ηΑυγούστου 2018.

γ) Τρεις μόλις ημέρες μετά αναρτάται στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 6ΣΨΩ465ΦΥΟ-Υ27) και στη συνέχεια δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2315Β’/19.6.2018 ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Ως έναρξη του νέου ΕΚΠΥ ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2018. Ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανακοινώνει ότι μέχρι τότε ο ΕΚΠΥ θα βρίσκεται ουσιαστικά, σε ένα στάδιο μετάβασης και δημοσίας διαβούλευσης («κατόπιν εορτής»;) και διαβεβαιώνει ότι δια του νέου ΕΚΠΥ προσαρμόζονται οι παροχές για την ειδική αγωγή στο πρόσφατο πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου για την ειδική αγωγή. Ωστόσο, σχεδόν όλα όσα προσδιορίζουν τις παροχές αυτές παραπέμπονται σε απόφαση του Δ.Σ. που ΘΑ εκδοθεί και θα αποτελεί παράρτημα του ΕΚΠΥ.

ΙΙΙ. Επί των παραπάνω ρυθμίσεων παρατηρούμε τα εξής, τα οποία πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά στην έκτακτη Γενική μας Συνέλευση και να λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις:

1) Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ένα «Plan B» του ΕΟΠΥΥ και της πολιτικής ηγεσίας ακριβώς επειδή δεν κατάφεραν να υπογράψουμε συμβάσεις, το οποίο ήταν η αρχική επιδίωξή τους προκειμένου με τον τρόπο αυτό να περιοριστούν ανέξοδα και χωρίς πολιτικό κόστος οι δαπάνες για την ειδική αγωγή. Όμως και η διαδικασία του «voucher» που θεσπίζεται με τα παραπάνω αποτελεί στην ουσία μία έμμεση σύμβαση, την οποία επιδιώκουν να περάσουν λάθρα και χωρίς την συμφωνία του επαγγελματία της ειδικής αγωγής ως αντισυμβαλλόμενου…

2) Αμφισβητούμε την νομιμότητα και συνταγματικότητα της διαδικασίας αυτής, αφού για να γίνει αποδεκτό το voucher από τον πάροχο θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί με αυτόν οι όροι αποδοχής του (ποσό, τρόπος και χρόνος πληρωμής του, εκατέρωθεν υποχρεώσεις κ.λπ.). Εδώ όμως προεξοφλούν την συμφωνία που δεν έχουμε κάνει, δεσμεύοντας υπέρμετρα την συμβατική και επαγγελματική μας ελευθερία… Αμφισβητούμε περαιτέρω την εφαρμογή των διατάξεων περί claw back και rebate που αφορά μόνο συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και όχι όλους εμάς που έχουμε επιλέξει να συμβληθούμε μόνο με τους θεραπευόμενούς μας. Αλλά και η νομιμότητα της ίδιας της έκδοσης της υπουργικής απόφασης τίθεται εν αμφιβόλω τόσο ως προς την ύπαρξη όσο και ως προς την έκταση της εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου.

3) Η πολιτική ηγεσία επί της ουσίας, αντί να αναλάβει την ευθύνη και να πει ευθέως στους πολίτες ότι μειώνει τις συγκεκριμένες παροχές, υπολόγισε το πολιτικό κόστος από μια εκτεταμένη δυσαρέσκεια και προτίμησε με έμμεσο τρόπο, δηλαδή με την υπαγωγή μας στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής λόγω υπέρβασης των ορίων δαπανών του κλειστού προϋπολογισμού για την ειδική αγωγή, να θέσει σε κίνδυνο την επαγγελματική επιβίωση ενός ολόκληρου κλάδου που θα πάρει «στις πλάτες του» το βάρος της δήθεν ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής. Αυτό δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει τον καθορισμό των δαπανών με βάση τις πραγματικές ανάγκες όπως θα προκύψουν από επιδημιολογικές μελέτες. Καμία απάντηση δεν λάβαμε στην πρότασή μας. Επιθυμούν την εύκολη λύση εις βάρος των θεραπευομένων-πολιτών και εις βάρος των επαγγελματιών-πολιτών. Με την υπέρβαση του συρρικνωμένου και μη ανταποκρινόμενου στις πραγματικές ανάγκες ορίου δαπανών θα πρέπει εμείς βάσει του clawback να επιστρέψουμε τα δεδουλευμένα μας. Δεν γνωρίζουν ότι αυτό θα μας οδηγήσει στο τέλος, μοιραία, στην άρνηση παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες; Δεν γνωρίζουν ότι έτσι μειώνεται η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών;

4) Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τους θεραπευόμενούς μας και τις οικογένειές τους, στο οποίο επιδιώκουν να μας εμπλέξουν στα πλαίσια της τακτικής του «διαίρει και βασίλευε». Οι θεραπευόμενοί μας είναι εκείνοι που μας εμπιστεύονται και εκείνοι που μας αμείβουν. Έχουμε συμβληθεί μαζί τους και όχι με τον ΕΟΠΥΥ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουν τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας και να διεκδικήσουν κι εκείνοι τις παροχές που δικαιούνται βάσει των συνταγματικών τους δικαιωμάτων.

5) Η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου εμφανίζεται προκλητικά ανέτοιμη να θεσπίσει έναν νέο ΕΚΠΥ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις κοινωνίας. Ιδίως οι διατάξεις που μας αφορούν βρίθουν από προχειρότητα, ασάφειες, αλληλοεπικαλύψεις, αντιφάσεις, ερωτηματικά, παραπομπές σε μελλοντικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, εγκυκλίους και νομοθετικές διατάξεις και βέβαια η παραπομπή στις διατάξεις του ΕΚΠΥ που γίνεται από την ειδική διάταξη του πολυνομοσχεδίου για το «voucher», όταν οι διατάξεις αυτές του ΕΚΠΥ είναι αόριστες, είναι κι αυτή αόριστη. Επιφυλασσόμαστε να σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά μετά από προσεκτικό έλεγχο των διατάξεων του ΕΚΠΥ, ενώ θα διερευνήσουμε, αν αυτό καταστεί δυνατόν, τη νομιμότητα λήψης και αυτής της ίδιας της απόφασης του ΕΟΠΥΥ. Ως προς το περίφημο πόρισμα το οποίο αναμένεται προφανώς να αποτελέσει παράρτημα του ΕΚΠΥ κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, διαμαρτυρόμαστε διότι δεν ελήφθη υπόψη, όπως θα έπρεπε, η ρητή και τεκμηριωμένη αντίρρηση και μη υπογραφή του από όλους – και τους 8 – φορείς που έχουν άμεση σχέση με τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής (μεταξύ των οποίων και του ΠΣΛ) και άρα από όλους αυτούς που έχουν την γνώση των αναγκών και των επιστημονικών και πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Μάλιστα, αν και στα παραδοθέντα προς το Υπουργείο, συμπεριελήφθησαν τα κατατεθέντα υπομνήματά μας, ουδόλως συμπεριελήφθησαν όλα αυτά που τεκμηριώνουν τις αντιρρήσεις μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πέραν της απαράδεκτης και αιφνιδιαστικής μεθόδευσης από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας για την έμμεση δέσμευσή μας μέσα από την μεταξύ άλλων προσβλητική για το επιστημονικό μας κύρος και την επαγγελματική μας υπόσταση σύλληψη του voucher, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε υπό καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας ως προς την άσκηση του επαγγέλματός μας. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι απειλείται σοβαρά η επιβίωσή μας κι αυτό προκύπτει από την ίδια την πραγματικότητα:

  • αφερεγγυότητα και καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ ως προς την εξόφληση ακόμη κι αυτών των συμβεβλημένων παρόχων και συνεπώς έλλειψη χρημάτων για κάλυψη των υποχρεώσεών μας

  • παράλληλη υποχρέωσή μας να πληρώνουμε εγκαίρως τις ασφαλιστικές εισφορές, τους φόρους, τα πάγια έξοδα, τους εργαζομένους μας

  • συρρίκνωση των ορίων δαπανών (κλειστού προϋπολογισμού) για την ειδική αγωγή και ως εκ τούτου υποχρέωση συμψηφισμού ή επιστροφής των ήδη δεδουλευμένων μας με τον μηχανισμό του claw back

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση με τις επιπόλαιες και εκβιαστικές ρυθμίσεις της καταδικάζει όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αφανισμό και εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία.

Καλούμαστε όλοι να αποφασίσουμε για την περαιτέρω στάση μας και σας καλούμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει οριστεί για το Σάββατο 30 Ιουνίου και ώρα 10:00 να μην λείψει κανείς!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών

Ο πρόεδρος Βασίλης Μύρκος

3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Ανακοίνωση για τα μέτρα προστασίας του Ινστιτούτου

Συμμεριζόμενοι την αγωνία των γονιών για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής αυτή την περίοδο ανακοινώνουμε τα εξής: Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγί

Comments


bottom of page